algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak voor een fotoreportage bij Nanda Stam Fotografie ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

1. Nanda Stam Fotografie, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 63204894, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotografe.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotografe zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de fotografe waarop fotografe deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Fotografe kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat het tarief van de gekozen shoot vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en locatiehuur, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotografe, zullen apart worden gefactureerd.
3. Fotografe is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Fotografe is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotografe heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Fotografe heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. De reservering van de fotoshoot wordt pas bevestigd wanneer het gehele bedrag is voldaan.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van fotografe op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotografe.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotografe zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart fotografe voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. De fotografe voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotografe is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor de fotografe tijdens een shoot.
3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door opdrachtgever, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten.
4. Het is opdrachtgever en aanwezigen derden tijdens een fotoshoot niet toegestaan zelf beeldmateriaal te maken met mobiele telefoons of ander apparatuur.
5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kleding en andere uiterlijke kenmerken tijdens een fotoshoot.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotografe de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de fotografe, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de shoot of overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotografe maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
2. In geval van omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid, die het onmogelijk maken de shoot op de eerder overeengekomen datum uit te voeren, zal tot drie keer door partijen tot een nieuwe datum overlegd kunnen worden. Deze onvoorziene omstandigheden komen enkel ter beoordeling van fotografe.
3. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden en direct een andere datum overeen gekomen wordt, gelden de volgende regels met betrekking tot annulering:
Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de fotoshoot resulteert in betaling van 50% van de geoffreerde kosten.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is fotografe gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotografe redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van fotografe jegens opdrachtgever opgeschort zo lang fotografe niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 6 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Fotografe is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Fotografe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, waaronder adresgegevens voor het verzenden van fotoproducten.
3. Fotografe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot.
4. Fotografe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan fotografe worden geleverd.
5. Fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen of beschadigingen van de USB stick per post.
6. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
7. In het geval dat fotografe een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, danwel het bedrag dat door fotografe aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
8. Opdrachtgever vrijwaart fotografe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door fotografe geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie

1. De rechten op de door fotografe aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotografe. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal voor andere doeleinden te gebruiken dan vooraf afgesproken.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden.
4. Opdrachtgever dient, bij elk gebruik van aangeleverde foto’s, naam van fotografe te vermelden indien dit door partijen is afgesproken.
5. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, 3 of 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever fotografe toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Fotografe biedt regelmatig aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is fotografe niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
3. Cadeau- en kortingsbonnen zijn geldig zo lang Nanda Stam Fotografie in handen is van Nanda Stam en niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 12 Levering

1. Fotografe spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
2. Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Fotografe is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
3. Foto’s wordt standaard digitaal aangeleverd, in hoge resolutie als JPG bestand op USB geleverd. Fotografe levert geen RAW bestanden. Aangeleverde bestanden zijn dusdanig nabewerkt. Overige wensen van opdrachtgever worden beschouwd als meerwerk en zullen dusdanig worden gefactureerd.
4. Wanneer de levering onverhoopt vertraging oplevert zal fotografe dit per e-mail kenbaar maken aan klant.

Artikel 13 Herroeping

1. Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk aangeschafte fotoproducten te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 14 Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over pffertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe. Fotografe streeft ernaar klachten binnen drie weken te behandelen.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 15 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, zijnde Rechtbank Groningen.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de fotografe en betrokken derden 12 maanden.

Disclaimer: Door bestelling van fotoproducten bij Nanda Stam Fotografie ziet opdrachtgever automatisch af van de bedenktijd waarin opdrachtgever zijn aankoop kan annuleren of ruilen.